FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Vår webbplats är mycket noggrant utarbetad och den utökas och uppdateras kontinuerligt. Icke desto mindre påtar vi oss inget ansvar för att innehållet på den är riktig och fullständigt. Vi påtar oss inget ansvar för direkta, indirekta, materiella eller immateriella skador som kan uppstå ur användningen av den information som finns på webbplatsen, förutom om felaktig information publiceras avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet. Alltså sker användningen av webbplatsen på användarens egen risk.

För användare från USA: I en del jurisdiktioner tillåts inte vissa friskrivningar från garantier och därför gäller eventuellt en del av undantagen ovan inte för er. I sådana jurisdiktioner friskriver vi oss från garantier i den mån som gällande lag tillåter det.

FÖRETAGSINFORMATION OCH PRODUKTINFORMATION

Informationen på webbplatsen är inte bindande och endast avsedd att ge allmän information. Den är ingen ersättning för finansiella, medicinska eller andra specialistråd. Användare bör inte handla utifrån denna information utan att först ha talat med en yrkeskunnig person. Vidare är vi inte ansvariga för innehållet i tredje parts texter som är publicerade på webbplatsen. Varje enskild författare ansvarar för sitt verk. Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår från användningen av denna information.

Publiceringar på webbplatsen kan innehålla framåtblickande påståenden som omfattas av olika risker och osäkerheter. Framtida resultat kan vara väsentligen annorlunda än dem som beskrivs i dessa framåtblickande påståenden på grund av vissa faktorer, t.ex. förändringar i verksamheten, ekonomi- och konkurrensförhållanden, ändrade regler, resultat från kliniska prövningar, växelkursfluktuationer, osäkerhet vad gäller rättstvister och utredningsförfaranden samt tillgång till finansiering. Fresenius Kabi AG påtar sig inget ansvar för att uppdatera dessa framåtblickande påståenden i dessa publiceringar.

NYTTJANDERÄTT

Fresenius Kabi AG eller deras dotterbolag äger alla rättigheter som hör till den utarbetade webbplatsen. Alla texter och bilder täcks av upphovsrätten. Det är tillåtet att ta anteckningar från informationen på webbplatsen och ladda ner dem på sitt eget internminne. I den mån det ska vara möjligt att göra utskrifter ska det senare endast vara tillåtet för privat bruk; all reproduktion eller överföring till tredje part är otillåtet. Ingen annan användning för i synnerhet kommersiella syften är tillåten. Inga rättigheter eller licenser för varumärken, upphovsrätter, patent osv. kommer att ges till användaren.

INGA FÖRPLIKTELSER – GÄLLANDE LAG

Innehållet på webbplatsen är avsett att enbart användas inom EU:s territorium. Eventuellt är marknadsföringen eller anskaffandet av enskilda produkter, tjänster och terapier som beskrivs på webbplatsen inte tillåtet enligt lag i länder utanför EU. I dessa länder utgör webbplatsen ingen marknadsföringsplats för dessa produkter, tjänster och terapier. Observera att de produkter som visas på webbplatsen eventuellt inte finns i alla länder på grund av olika registreringsstatus. Våra lokala dotterföretags webbplatser kan omfattas av andra regler och din användning av sådana webbplatser lyder under de regler som anges på dem.

Alla rättsanspråk och stämningsansökningar som kan uppstå i samband med webbplatsen eller dess användning lyder under Förbundsrepubliken Tysklands lag, varmed internationell privaträtt och FN:s lag om internationella köp utesluts.

HYPERLÄNKAR

Utöver vår egen information länkar vi även till tredje parts webbplatser. Innehållet och utformningen av tredje parts webbplats har vi ingen kontroll över. Vi garanterar inte att informationen på tredje parts webbplatser är riktig och korrekt. Länkarna innebär inte heller något godkännande av, stöd för eller bekräftelse av innehållet på de länkade webbplatserna. Författarna på de länkade webbplatserna är själva och var för sig ansvariga för den information, de åsikter och den fakta som presenteras på deras webbplatser. Detsamma gäller för kommentarer i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. Vi är inte heller ansvariga för den tekniska säkerheten på länkarna och målsidorna. Därför är vi inte ansvariga för eventuella skador som sker via användningen av antingen den information som finns på hyperlänkarna eller av själva användningen av hyperlänkarna.

KONTAKTINFORMATION OCH ÖVRIG INFORMATION

© 2000 - 2019 Fresenius Kabi AG


Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Tyskland

Telefon: +49 6172 686 0
Fax: +49 6172 686 2628
E-post: ufcn-eu@fresenius-kabi.com

 

 

loginregister